Strandlinje
  1 Mycket låg strand 2

Mätt strandlinje

 
  3 Fjär, strand torr vid lågvatten 4 Vass eller säv  
    Kustformer  
    -fj fjord eller fjärd   -v vik  
    -sd sund   -u udde  
    -h holme   -h:na holmarna  
    -bg berg   -b båda  
    -gr grund   -gr:n grunden  
    -kl klabb   -k kobbe  
    -sk skär   -sk:n skären  
    -hl häll, hälla        
    Terräng  
  5 Höjdkurvor 6 Berg  
  7 Jordkulle 8 Väl synligt enstaka träd  
  9 Lövskog 10 Barrskog  
  11 Blandskog 12 Fors, vattenfall  
    Fasta punkter  
  13 Triangelpunkt 14 Fixerat läge  
  15 Gränsröse 16 Höjd med höjdangivelse  
  17 Rikskoordinater        
    Förkortningar  
    St Stora   L Lilla  
    Y Yttre   I Inre  
    M Mellersta   G:la Gamla, gammal  
    S:t Sankt   ca Cirka  
    Ufs Underrättelser för sjöfarande   Sv L Svensk Lots  
    Ufb Underrättelser för båtsporten        
    Hamnar  
  18 Ankarplats  

Hamn

Hamn  
  19 Ankring förbjuden 20 Varning för ankring  
  21 Fasta fiskeredskap 22 Fiskodling  
  23 Brygga 24 Kaj  
    Ro/Ro Terminal för Ro-Ro fartyg 25 Dykdalb, stenkista  
  26 Kran 27 Hamnkontor  
  28 Tullhus 29 Fiskehamn  
  30 Marina 31 Sopmaja/Toalett  
  32 Torrdocka 33 Flytdocka  
  34 Slip, uppdragningsplats 35 Ramp, släpställe  
  36 Tippningsplats 37 Brädgård  
  38 Vårdcentral 39 Radioanmälningspunkt  
  40 Under konstruktion 41 Under utfyllning  
  42 Fiske förbjudet 43 Varning för fiske  
  44 Dykning förbjuden 45 Varning för dykning  
    Vägar och broar  
  46 Motorväg, väg 47 Järnväg (med station)  
  48 Spårväg 49 Gångstig  
  50 Tunnel 51 Färja, linfärja  
  52 Teleledning 53 Kraftledning (med mast)  
  54 Linbana 55 Akvedukt  
  56 Mast 57 Pipeline, avlopp, rör  
  58 Sluss 59 Fast bro  
  60 Svängbro 61 Klaffbro  
  62 Pontonbro 63 Gångbro, spång  
  64 Fri höjd och bredd 65 Damm  
  66 Försänkning. Fasta sjöfartshinder 67 Vall, bank  
  68 Genomskärning, krondike 69 Vägbank  
    Bebyggelse  
  70 Tätort 71 Byggnader  
  72 By 73 Slott, herrgård  
  74 Hus 75 Monument  
  76 Kyrka 77 Kapell  
  78 Telekontor 79 Postkontor  
  80 Ruin 81 Flygplats  
  82 Sjukhus 83 Torn  
  84 Skorsten 85 Vattentorn  
  86 Väderkvarn 87 Vindkraftverk  
  88 Fabrik 89 Såg  
  90 Tegelbruk 91 Oljecistern, tank  
  92 Telefon        
    Stationer  
  93 Livräddningsstation 94 Lotsstation  
  95 Plats till sjöss där lots möter 96 Lostsmötesplats till sjöss för stora tankfartyg. (Very Large Crude Carrier  
  97 Utkiksstation 98 Signalstation, signalmast  
  99 Helikopterlandningsplats 100 Första hjälpen utrustning  
    Fyrar och fyrljus  
  101 Fyrens läge 102 Fyrljus (enfärgat)  
  103 Sektorfyr 104 Ensfyrar  
  105 Fyrskepp        
    Aux Bifyr   Obscd Skymt ljus  
    (occas) Fyr tänd vid behov   (exting) Släckt fyr  
    (intens) Intensifierat ljus    (conspic) Väl synlig  
     ö Övre    n Nedre  
Färger
    Am Amber   B Svart (black)  
    Bu Blått (blue)   G Grön (green)  
    Gy Grått (grey)   Or Orange (orange)  
    R Rött (red)   V Violett (violet)  
    W Vitt (white)   Y Gult (yellow)  
    Sjömärken  
  106 Lysboj 107 Lysprick  
  108 Babordsboj, plattboj 109 Styrbordsboj, spetsboj  
  110 Klotboj 111 Pelarboj  
  112 Boj med topptecken 115 Prick med topptecken  
  113 Förtöjningsboj 114 Superboj  
  116 Farledens huvudriktning 117 Båk  
  118 Kummel 119 Stångmärke  
  120 Tavla 121 Sjömärke  
  122 Stenröse 123 Målad fläck  
    Radiofyrar  
  124 Radiotelegrafstation 125 Radiotelefonstation  
  126 Radiofyr 127 Cirkulär radiofyr  
  128 Riktad radiofyr 129 Radiopejlstation  
  130 Radarstation 131 Svarande radiofyr  (med morse)  
  132 Ständigt sändande radiofyr 133 Flygradiofyr  
    Decca Deccastation 134 Nödtelefon, nödradio  
  135 Radio/TV mast och torn 136 Radarreflektor  
    Sjöfartshinder  
  137 Alltid synligt skär 138 Sten i vattenytan  
  139 Sten under vattenytan 140 Undervattenssten med minsta djup  
  141 Undervattenshinder, svept till angivet djup 142 Vrak synligt över vattenytan  
  143 Vrak med endast masterna synliga 144 Vrak farligt för ytnavigering  
  145 Vrak med minsta djup 146 Vrak svept till angivet djup  
  147 Vrak djupare än 18m 148 Oren botten, vrakrester  
  149 Undervattenshinder 150 Varningskurva  
  151 Pålar eller stockar under vattenytan 152 Borrtorn, borrplattform  
    PA Ungefärligt läge (Position Approximate)   PD Osäkert läge (Position Doubtful)  
    ED Existens tvivelaktig (Existence Doubtfull)   Well Utlopp, rörhuvud  
    Gränser och farleder  
  153 Enslinje 154 I ens med  
  155 Sektorgräns 156 Farled  
  157 Tungtrafikkorridor med minsta djup 158 Undervattenskabel  
  159 Område med undervattenskablar 160 Övergiven undervattenskabel  
    Tk Telekabel   Krk Kraftkabel  
  161 Rörledning 162 Område med rörledningar  
  163 Övergiven rörledning 164 Marin gränslinje i allmänhet  
  165 Skyddsområde 166 Kontrollområde  
  167 Skjutområdesgräns 168 Ankringsområde  
  169 Tippningsområde 170 Korthänvisning  
    5 kn Fartbegränsning (5 knop) 171 Territorialvattengräns  
  172 Tullgräns 173 Riksgräns  
  174 Outmärkt farled, båtsportled
(med minsta djup)
175 Baslinje med baslinjespunkt  
  176 Varning för bottenaktiviteter 177 Förbud mot bottenaktiviteter  
    Djup  
    03   12   58   12 Djupsiffror 178 Kurvsiffror  
    75 Lutande siffra, djupet i läget   12 Rak siffra, djup på intilliggande grund  
  179
 
60
Lodning utan bottenkänning   SD Tvivelaktigt djup (Soundings Doubtful)  
    (75) Djupsiffran ej i position 180 Minsta djup i trång passage  
  181 Område svept eller ramat till angivet djup 182 Muddrat område (med djup och år)  
  183 Muddrad farled (djup kontrollerat med ram) 184 Område inom vilket endast djup ner till 3m är fullständigt utsatta  
  185 Icke sjömätt område 186 Djupkurvor  
    Bottenbeskaffenhet  
    Sl Slam   Ga Gyttja  
    Mr Mudder   La Lera  
    Sd Sand   Gr Grus  
    Ss Singel   Kr Klapper  
    St Sten   Bl Block  
    K Klippbotten   Sk Skal  
    Gs Sjögräs   T Tång  
     ls Lös    f Fin  
    gv Grov        
    Kompass  
    N Nord  North   S Syd  South  
    NO  NE Nordost  North-east   SO  SE Sydost  South-east  
    NV  NW Nordväst  North-west   SV  SW Sydväst  South-west  
    V  W Väst  West   O  E Ost  East  
    N Norra   S Södra  
    V Västra   O Östra  
  187 Magnetiskt störningsområde